Тази цел съчетава в себе си стремежа за създаване на работни места за млади хора и просперитета на икономиката (който със себе си носи по-добър стандарт за живот).

Идеята е да се развиват сектори, които са с благоприятни условия за работа на младите – те от своя страна да задвижат силата на иновациите. Всяка здравословна икономика изисква високи нива на заетост, както и лесна интеграция на групата „нито учещи, нито работещи”.

Важен аспект на тази цел е ерадикирането на принудителния труд, който носи редица опасности със себе си. Експлоатацията на деца и трафикът на хора (който често се случва под предтекст за работна възможност) са сериозни проблеми в развиващите се страни. Единствения начин те да бъдат разрешени до 2025, както ООН предвижда, е да се предлагат легитимни и устойчиви работни места, осигуряващи добър стандарт на живот на домакинството.

Ефективен начин за подхождане към този проблем са използване на технологичните иновации като платформи за работа и следването на обучения обогатяващи уменията на младите. Както много други цели от списъка, и тази е пряко обвързана с другите – качествено образование, край на бедността и равенството между половете са само най-пряко зависимите.

Recommended Posts